ХЪБ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА УПОТРЕБЯВАН ТЕКСТИЛ  И СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

24 August.2020

На 24.08.2020 г. Текс Тийм ЕАД стартира изпълнението на проект № BG16M10P002-2.009-0039 „Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“. Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG16M10P002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците “, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“. 
Проектът е на обща стойност 432 148,17 лв., от които се осигурява финансова подкрепа в размер на 312 501,18 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 147,26 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Собственият принос от страна на бенефициента – Текс Тийм ЕАД е в размер на 64 499,73 лв. 
Целта на проекта е прилагане на практика на тестови подход за организиране на система за разделно събиране на текстил, както и подготовката му за повторна употреба и рециклиране. Демонстрационният проект предвижда използването на най-добрите налични технологии както в областта на електронното проследяване и отчитане на отпадъците от текстил, така и в областта на автоматизацията при подготовката им за повторна употреба и рециклиране. 
Предвидените дейности включват:
- поставяне на контейнери за разделно събиране на ненужен/употребяван текстил на територията на търговски парк Джъмбо Плаза (в район Кремиковци, Столична община);
- интегриране на софтуерно решение за обслужване на поставените контейнери за текстил, вкл. с цел установяване на събрано количество;
- закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване за осигуряване на сортирането на събрания материал и подготовката му за повторна употреба или за рециклиране, в зависимост от качеството на събрания текстилен отпадък – в сортировъчен център в гр. Варна;
- изпълнение на комуникационна кампания за популяризиране целите и резултатите на демонстрационния проект, включително информиране на гражданите за ползите за околната среда и човешкото здраве от разделното събиране на текстилни отпадъци, възможностите за подготовката им за повторна употреба или рециклиране. 
Очакваните резултати от проекта са: 
- повишаване информираността на населението за възможностите и ползите от разделното събиране на отпадъците от текстил; 
- увеличаване на възможностите за разделно събиране и ефективността им; 
- увеличаване на количествата разделно събран материал; 
- увеличаване на количествата подготвен за повторна употреба материал и реализирането му като дрехи „втора употреба“; 
- увеличаване количествата подготвени за рециклиране текстилни отпадъци; изпитване на установено добра практика в обхвата на три столични района.

Планирано е дейностите по проекта да се изпълняват в срок от 18 месеца от датата на сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ.